Lis kèk Ministè, Òganis Piblik yo ak Komisyon 

Afè Etranje ak Kilt  (http://www.diplomatie.ht)

Ministè Ekonomi ak Finans  (http://www.mefhaiti.gouv.ht/)

* Enstiti Ayisyen pou Estatistik ak  Enfòmatik  (http://ihsi.ht)

Ministè komès ak endistri (rehttp://www.mci.gouv.ht)

Ministè Agrikilti ak Resous Natirèl  (http://agriculture.gouv.ht)

Ministè sante piblik (http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php)

Ministè Lajenès Espò ak Aksyon Sivik (http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php)

Ministè Travo Piblik ak Kominikasyon  (http://www.mtptc.gouv.ht)

* Laboratwa Nasyonal Batiman ak Travo Piblik Ayiti (http://lnbtp.gouv.ht)

* Otorite Potyè Nasyonal  (http://apn.gouv.ht)

* Konsèy Nasyonal Telekominikasyon – Konatel  (http://www.conatel.gouv.ht/)

Ministè Ayisyen ki ap viv nan peyi etranje  (http://www.mhave.gouv.ht/)

Ministè Planifikasyon ak Kowoperasyon Ekstèn (http://mpce.gouv.ht)

* Biwo Monetizasyon Pwogram Èd pou Devlopman  (http://www.bureaudegestion.gouv.ht)

* Biwo Min ak Enèji  (http://bme.gouv.ht)

Ministè Enteryè

Ajans pou jesyon Risk ak kontinyite Aktivite yo  (http://agerca.org.ht)

Ministè Edikasyon

* Gwoup Travay sou Edikasyon ak Fòmasyon  – GTEF

Lòt Ajans yo  epi  komisyon

* Sant fasilitasyon envestisman yo  CFI-Ayiti  (http://cfihaiti.net/)

* Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo (http://cnmp.gouv.ht/)

* Inite Lit Kont Koripsyon  Corruption (http://ulcc.gouv.ht)

* Gwoup Travay sou Teknoloji  Enfòmasyon ak Kominikasyon – GTIC (http://www.commissiontic.ht)